EHBO Noordwolde (Fr.)

Geschiedenis

De koninklijke Nederlandse EHBO vereniging Noordwolde is opgericht op woensdag 21 september 1949 in het voormalige tramstation te Noordwolde. Tegenwoordig doet dit gebouw dienst als brandweerkazerne.
Aanwezig waren 30 personen waaronder dokter Blijham. Als gast was aanwezig de heer Verwer van de afdeling Weststellingwerf uit Wolvega, die als eerste het woord kreeg en het streven en het doel van de EHBO uiteenzette. Ook deed hij het voorstel om eerst lid te worden van de afdeling Wolvega en als dan zou blijken dat er voldoende animo was en bleef om dan een eigen vereniging op te richten. Maar hier bleken dokter Blijham en de meeste aanwezigen het niet mee eens te zijn. Men wilde een eigen EHBO vereniging en gezien het aantal aanwezigen moest dat volgens dokter Blijham mogelijk zijn. Aldus werd besloten om zelfstandig te starten.
Uit de aanwezigen werden als bestuursleden gekozen: de heer Dolsma als voorzitter, de heer A.Menger als penningmeester en mevrouw B.Wapstra als secretaresse. De contributie werd vastgesteld op fl 3,- per jaar. De statuten en het huishoudelijk reglement werden  opgesteld en op 20 oktober 1949 en goed gekeurd door het Oranje Kruis.
De eerste cursusavond was op maandag 3 oktober 1949 om 20.00 uur in het tramstation. Er werd gestart met 36 cursisten en de cursus werd gegeven door de artsen Blijham en Lemaine.
Al gauw bleek de oefenruimte te klein en ging men op zoek naar een grotere ruimte. Tot die ruimte gevonden was mocht men in de dorpschool, waar men op 24 oktober 1949 de eerste les had.
Op 6 februari verhuisde men naar café Slager, die de zaal zonder zaalhuur ter beschikking stelde.
Dat er nogal wat afvallers waren bleek uit het feit dat er in december 1949 nog maar 20 van de 36 cursisten over waren en dat op 10 mei 1950, de dag van het examen, 15 cursisten examen deden (die overigens wel allemaal slaagden). EHBO- vereniging Noordwolde bestond vanaf die dag voor het eerst uit 15 leden met een geldig diploma, de andere leden waren donateurs.
Tot 7 februari 1955 bleef men bij de familie Slager en daarna verhuisde men naar ”het Buurthuis” waarvan de naam in 1987 is veranderd in dorpscentrum ”De Oosthoek”.
Vanaf maandag 11 september 2000 worden de herhalingslessen in verband met het afbreken van ”het Dorpscentrum” gehouden in Café Zaal Oostra te Noordwolde.
Het ledenaantal heeft van1980 (65) tot 1998 (85) geschommeld tussen 61 en 85 leden. Vanaf 1999 zijn we boven de 100 gekomen en de laatste jaren zitten we rond de 105 leden met een geldig diploma.
(Geschreven door Roelof Bosma, Noordwolde